مسجد ركن الملك اصفهان

مسجد ركن الملك

يكي از بناهاي مشهور اصفهان كه در اوائل قرن چهاردهم هجري ساخته شده مجموعه مسجد و مدرسه ركن الملك است. اين اثر نفيس و جالب كه در ابتداي تخت فولاد واقع شده است از بناهاي حاج ميرزا سليمان خان ركن الملك شيرازي است.

با توجه به منابع و مآخذ موجود در مورد اين مجموعه و همچنين ماده تاريخي هايي كه در كتيبه هاي مسجد و مدرسه آمده اين نكته مشخص مي گردد كه اين بنا در سال 1321 هجري قمري بنا گرديده است. كتيبه سردر مسجد و مدرسه كه به وسيله محمد تقي فرزند محمد ابراهيم اصفهاني نوشته شده با خط ثلث بر زمينه كاشي خشت لاجوردي آيات قرآني را كتابت كرده است.

بر هلال سردر اشعاري با خط نستعليق سفيد بر روي زمينه كاشي خشت لاجوردي رنگ نوشته شده است. در اين اشعار علاوه بر آن كه به نام سليمان خان اشاره شد در مصراع آخر ماده تاريخ اتمام بنا را كه سال 1321 هجري قمري است ذكر شده است .

اين سر در به حياط كوچكي متصل مي شود كه آب انبار معروف مسجد در اين قسمت قرار دارد. لوح سنگي كه بر ديوار آب انبار نصب شده با خط نستعليق برجسته بر سنگ مرمر، طي اشعاري ماده تاريخ ساخت آب انبار را كه سال 1325 هجري قمري است بيان مي دارد.

كتيبه اي كه در داخل سردر مسجد و مدرسه است به خط ثلث سفيد بر زمينه كاشي خشت لاجوردي رنگ تاريخ 1320 و نام سيد هاشم طوبي را بر خود دارد.

در طرفين در ورودي مسجد در كنار اتاقي كه آرامگاه او در آن قرار دارد دو تصوير ركن الملك بر كاشي نقش شده است. اشعاري به خط نستعليق لاجوردي بر زمينه كاشي خشت سفيد در اطراف تصوير نوشته شده است. تاريخ اين نوشته 1324 هجري قمري است و نويسنده آن ميرزا عبدالجواد مي باشد. اشعار فارسي سردر مسجد كه آن نيز به خط نستعليق بر زمينه كاشي لاجوردي است از سروده هاي طرب شاعر مشهور عصر قاجار است.

در قسمت نماي خارجي ايوان جنوبي مسجد با خط ثلث بر زمينه كاشي خشت لاجوردي آيات قرآن كريم به خط محمد باقر شيرازي است و تاريخ آن نيز 1257 هجري قمري است.

در طرفين ايوان اشعاري از ركن الملك به خط نستعليق سفيد بر زمين كاشي خشت زرد رنگ نوشته شده است. كاشي كاري ايوان در سالهاي بعد انجام شده و تاريخ آن 1379 هجري قمري است. در اطراف صحن مسجد نيز اشعاري از ركن الملك با خط نستعليق سفيد بر زمينه كاشي خشت لاجوردي رنگ نوشته شده است. نويسنده اين اشعار طرب بن هماي شيرازي و تاريخ آن 1324 هجري قمري است.

در اطراف ايوان جنوبي مسجد اشعاري به خط سفيد بر زمينه كاشي لاجوردي به تاريخ 1319 هجري قمري نوشته شده است سراينده اين اشعار شاعري به نام اديب است در اطراف گنبد زيباي مسجد ركن الملك اصفهان نيز كتيبه زيبايي وجود دارد كه آيات قرآن مجيد نوشته شده است. تاريخ اين كتيبه 1323 هجري قمري است خطوط داخلي محراب نيز نستعليق سفيد بر زمينه كاشي لاجوردي است و خط ثلث مشكي بر زمينه كاشي خشت زرد و ثلث زرد است.

در اطراف نماي خارجي گنبد به خط ثلث سفيد بر زمينه كاشي خشت لاجوردي رنگ آياتي از قرآن به همراه اشعاري به زبان عربي نوشته شده است. تاريخ اين كتيبه 1322 هجري قمري است.

مسجد ركن الملك اصفهان شبستان مسقف زيبايي دارد بر كتيبه اين شبستان علاوه بر آيات قرآن كه به خط ثلث سفيد بر زمينه كاشي لاجوردي رنگ نوشته شده اشعاري نيز با خط نستعليق سفيد بر زمينه كاشي لاجوردي به چشم مي خورد كه تاريخ آن 1318 و سراينده آن اشعار اديب است. در داخل آرامگاه ركن الملك كه كاشي كاري آن در حدود 50 سال پيش انجام شده است اشعاري به خط نستعليق سفيد بر زمينه كاشي لاجوردي رنگ نوشته شده است كه اثر طبع ركن الملك است. تاريخ اين كتيبه 1328 هجري شمسي است.

مسجد ركن الملك اصفهان به لحاظ در برداشتن نمونه هاي بديع و جالب معماري دوران قاجار و همچنين وجود خطوط ثلث و نستعليق متعلق به استادان آن روزگار از اهميت ويژه اي برخوردار است. علاوه بر آن اين مسجد و مدرسه بيانگر علاقه و دلبستگي برخي از دولتمردان دوران قاجار به علم و دانش و شعر و ادب است.

 

فروشگاه اینترنتی لیتل شاپ اصفهان

با توجه به منابع و مآخذ موجود در مورد اين مجموعه و همچنين ماده تاريخي هايي كه در كتيبه هاي مسجد و مدرسه آمده اين نكته مشخص مي گردد كه اين بنا در سال 1321 هجري قمري بنا گرديده است. كتيبه سردر مسجد و مدرسه كه به وسيله محمد تقي فرزند محمد ابراهيم اصفهاني نوشته شده با خط ثلث بر زمينه كاشي خشت لاجوردي آيات قرآني را كتابت كرده است.

بر هلال سردر اشعاري با خط نستعليق سفيد بر روي زمينه كاشي خشت لاجوردي رنگ نوشته شده است. در اين اشعار علاوه بر آن كه به نام سليمان خان اشاره شد در مصراع آخر ماده تاريخ اتمام بنا را كه سال 1321 هجري قمري است ذكر شده است .

اين سر در به حياط كوچكي متصل مي شود كه آب انبار معروف مسجد در اين قسمت قرار دارد. لوح سنگي كه بر ديوار آب انبار نصب شده با خط نستعليق برجسته بر سنگ مرمر، طي اشعاري ماده تاريخ ساخت آب انبار را كه سال 1325 هجري قمري است بيان مي دارد.

كتيبه اي كه در داخل سردر مسجد و مدرسه است به خط ثلث سفيد بر زمينه كاشي خشت لاجوردي رنگ تاريخ 1320 و نام سيد هاشم طوبي را بر خود دارد.

در طرفين در ورودي مسجد در كنار اتاقي كه آرامگاه او در آن قرار دارد دو تصوير ركن الملك بر كاشي نقش شده است. اشعاري به خط نستعليق لاجوردي بر زمينه كاشي خشت سفيد در اطراف تصوير نوشته شده است. تاريخ اين نوشته 1324 هجري قمري است و نويسنده آن ميرزا عبدالجواد مي باشد. اشعار فارسي سردر مسجد كه آن نيز به خط نستعليق بر زمينه كاشي لاجوردي است از سروده هاي طرب شاعر مشهور عصر قاجار است.

در قسمت نماي خارجي ايوان جنوبي مسجد با خط ثلث بر زمينه كاشي خشت لاجوردي آيات قرآن كريم به خط محمد باقر شيرازي است و تاريخ آن نيز 1257 هجري قمري است.

در طرفين ايوان اشعاري از ركن الملك به خط نستعليق سفيد بر زمين كاشي خشت زرد رنگ نوشته شده است. كاشي كاري ايوان در سالهاي بعد انجام شده و تاريخ آن 1379 هجري قمري است. در اطراف صحن مسجد نيز اشعاري از ركن الملك با خط نستعليق سفيد بر زمينه كاشي خشت لاجوردي رنگ نوشته شده است. نويسنده اين اشعار طرب بن هماي شيرازي و تاريخ آن 1324 هجري قمري است.

در اطراف ايوان جنوبي مسجد اشعاري به خط سفيد بر زمينه كاشي لاجوردي به تاريخ 1319 هجري قمري نوشته شده است سراينده اين اشعار شاعري به نام اديب است در اطراف گنبد زيباي مسجد ركن الملك اصفهان نيز كتيبه زيبايي وجود دارد كه آيات قرآن مجيد نوشته شده است. تاريخ اين كتيبه 1323 هجري قمري است خطوط داخلي محراب نيز نستعليق سفيد بر زمينه كاشي لاجوردي است و خط ثلث مشكي بر زمينه كاشي خشت زرد و ثلث زرد است.

در اطراف نماي خارجي گنبد به خط ثلث سفيد بر زمينه كاشي خشت لاجوردي رنگ آياتي از قرآن به همراه اشعاري به زبان عربي نوشته شده است. تاريخ اين كتيبه 1322 هجري قمري است.

فروشگاه اینترنتی لیتل شاپ اصفهان

مسجد ركن الملك اصفهان شبستان مسقف زيبايي دارد بر كتيبه اين شبستان علاوه بر آيات قرآن كه به خط ثلث سفيد بر زمينه كاشي لاجوردي رنگ نوشته شده اشعاري نيز با خط نستعليق سفيد بر زمينه كاشي لاجوردي به چشم مي خورد كه تاريخ آن 1318 و سراينده آن اشعار اديب است. در داخل آرامگاه ركن الملك كه كاشي كاري آن در حدود 50 سال پيش انجام شده است اشعاري به خط نستعليق سفيد بر زمينه كاشي لاجوردي رنگ نوشته شده است كه اثر طبع ركن الملك است. تاريخ اين كتيبه 1328 هجري شمسي است.

مسجد ركن الملك اصفهان به لحاظ در برداشتن نمونه هاي بديع و جالب معماري دوران قاجار و همچنين وجود خطوط ثلث و نستعليق متعلق به استادان آن روزگار از اهميت ويژه اي برخوردار است. علاوه بر آن اين مسجد و مدرسه بيانگر علاقه و دلبستگي برخي از دولتمردان دوران قاجار به علم و دانش و شعر و ادب است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *